پی جو
پی جو
منشی و تکنسین آزمایشگاه بتن

توضیحات آگهی

شرکت فنی و مهندسی جهت تکمیل کادر اداری خود نیاز یک نفر نیرو خانم متعهد به کار واشنا کامل به کامپیوتر و یک نفر آقا متعهد به کار خارجیها دارای خودرو دوگانه نیاز مند است
حقوق
منشی ۶ ساعت کار ۱۵۰۰
تکنسین ۴۰۰۰۰۰۰